S? ti?n có th? vay
0 VND

S? ti?n vay

0 VN?

5.000.000.000 VND

K? h?n vay

0 n?m

25 n?m

L?i su?t

* C?ng c? tính toán ch? mang tính ch?t tham kh?o

Thu nh?p

0 VN?

300.000.000 VND

Chi tiêu

0 VN?

300.000.000 VND

K? h?n vay

0 n?m

25 n?m

L?i su?t

* C?ng c? tính toán ch? mang tính ch?t tham kh?o.

Quy ??nh vay tr? góp

Giá tr? và th?i gian cho vay

T?i ?a 80% giá tr? xe nh?ng kh?ng v??t quá 75% giá tr? tài s?n th? ch?p do ngan hàng quy ??nh và th?i gian cho vay t?i ?a th??ng là 8 n?m.

Ph??ng th?c tr? n? vay

Tr? g?c: hàng tháng ho?c hàng quy.
Tr? l?i: hàng tháng.

?i?u ki?n

??i t??ng

Là ng??i Vi?t Nam và ng??i n??c ngoài c? trú t?i Vi?t Nam.


?? tu?i

T? ?? 18 tu?i ??n kh?ng quá 70 tu?i t?i th?i ?i?m k?t thúc kho?n vay.


L?ch s? tín d?ng

Kh?ng có n? nhóm 2 t?i th?i ?i?m c?p tín d?ng và kh?ng có n? x?u t?i các ngan hàng trong 2 n?m g?n nh?t.


Thu nh?p

T?i thi?u 10 tri?u ??ng/tháng (n?u kho?n vay có m?t ng??i tr? n?) ho?c t?i thi?u 12 tri?u/tháng (n?u kho?n vay có t? 2 ng??i tr? n? tr? lên.


Ngu?n tr? n?

T? l??ng, t? cho thuê tài s?n, t? ho?t ??ng kinh doanh..


Tài s?n th? ch?p

Là ph??ng ti?n v?n t?i

- Danh m?c xe nh?n làm tài s?n th? ch?p

- B?o hi?m v?t ch?t xe: T?i thi?u 120% giá tr? kho?n vay, duy trì toàn b? th?i gian vay.

Tài s?n th? ch?p là Gi?y t? có giá do ngan hàng phát hành.

Tài s?n th? ch?p là B?t ??ng s?n ?? có s? ?? ho?c s? h?ng.

H? s? c?n cung c?p

Gi?y ?? ngh? vay v?n

H? s? pháp ly: H? kh?u, CMND/H? chi?u/Th? c?n c??c c?ng dan và ??ng ky k?t h?n/Xác nh?n tình tr?ng h?n nhan;

H? s? m?c ?ích vay v?n: H?p ??ng mua bán xe, gi?y t? ch?ng minh v?n t? có.

H? s? ch?ng minh ngu?n thu ?? tr? n?:

- Ngu?n tr? n? t? l??ng: H?p ??ng lao ??ng, quy?t ??nh b? nhi?m, b?ng l??ng/sao kê l??ng...

- Ngu?n tr? n? t? cho thuê tài s?n: H?p ??ng cho thuê, ch?ng t? th? hi?n vi?c thanh toán ti?n thuê.

- Ngu?n tr? n? t? ho?t ??ng kinh doanh: ??ng ky kinh doanh (n?u ???c yêu c?u), s? sách ghi chép mua bán hàng...

H? s? tài s?n th? ch?p:

- Tài s?n th? ch?p là PTVT: Gi?y ch?ng nh?n ??ng xe + Gi?y ch?ng nh?n b?o hi?m v?t ch?t xe.

- Tài s?n th? ch?p là b?t ??ng s?n: GCN quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà và tài s?n g?n li?n v?i ??t.

谷歌 安卓赚钱 意甲球队排名 开元棋牌 股票开户哪家好 体彩十一运夺金遗漏 北京赛车投注 街机捕鱼游戏网络版 宝博炸金花安卓版下载 股票长期投资建议 手机兼职一单一结o元投资 黑龙江p62开奖号码今天